Polityka Prywatności

Poprzez wysłanie swojego CV:

1) Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Mechanika Pojazdowa Sebastian Rasała, z siedzibą w Szczecinie (71-034) przy ul. Wrocławska 6 (zwana dalej „Administratorem” lub „Firmą”.) oraz inne podmioty (podwykonawców Firmy), w celu i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane do Administratora. Twoja zgoda na przetwarzanie danych dotyczy danych osobowych określonych w art. 22 (1) §1 kp, to jest: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej „dane podstawowe”).

2) Potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią zamieszczonej poniżej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i akceptujesz ją w całości.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), Mechanika Pojazdowa Sebastian Rasała, z siedzibą w Szczecinie (71-034) przy ul. Wrocławska 6 (zwana dalej „Administratorem” lub „Firmą”.), informuje, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Mechanika Pojazdowa Sebastian Rasała

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz – z zastrzeżeniem pkt 6) (ii) poniżej – rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

3) Na potrzeby rekrutacji Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe:
(i) określone w treści art. 22(1) §1 kp) to jest imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej: dane podstawowe) oraz
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym – twój wizerunek (dalej: dane dodatkowe). Firma nie wymaga od Ciebie przekazania na potrzeby rekrutacji danych dodatkowych. Dane te przekazujesz wyłącznie z własnej inicjatywy.

4) Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
(i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 2), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez Firmę z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
(ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
(i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do Administratora,
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również przez dalszy okres – na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018.

7) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 9) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z Administratorem w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail [email protected]

9) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie
9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez Firmę:
(i) W przypadku danych podstawowych: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i – w przypadkach określonych w pkt 6) (ii) – przyszłych rekrutacji.
(ii) W przypadku danych dodatkowych – nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

10) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Firma będzie do tego uprawniona na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazane cv, będzie przechowywane do 31 grudnia 2018, po tym terminie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych, chyba że kandydat/kandydatka potwierdzi aktualność zawartych w nim danych i wyrazi zgodę na dalsze przechowywania dla potrzeb rekrutacji.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zostałem poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do treści powyższych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz że przysługuje mi prawo usunięcia danych z bazy w Firmie Mechanika Pojazdowa Sebastian Rasała w każdym czasie, jak również ich poprawiania i zmiany.
Potwierdzam również, że przysługuje mi możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych do odpowiedniego państwowego organu nadzorczego.